Последна промена:

ИНТЕРАКТИВНА МАПА

 

Вкупен број на избирачи запишани во избирачкиот список*
Вкупен број на избирачки места (без ЗРД)
Број на избирачки места од кои пристигнале податоци
Запишани избирачи во ИМ од кои пристигнале податоци
Избирачи кои гласале во ИМ од кои пристигнале податоци
Процент на избирачи кои гласале во ИМ од кои пристигнале податоци
* со избирачи кои се на издржување казна затвор или се во притвор, избирачи кои гласаат во избирачко место бр. 5050 - ДИК и се избрани за членови на избирачките одбори надлежни за спроведување на гласањето во ДКП на РМ во странство и избирачи кои се со статус внатрешно раселени лица (ЗРД)